OCT Galaxy ønsker å ha en åpen klubbkultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. I OCT Galaxy skal slike varsler gå til styreleder eller annen oppnevnt kontaktperson i styret som så sørger for at slike varsler følges opp. Opplever eller observerer du kritikkverdige forhold, bør du si fra om dette eller eventuelt meddele dette skriftlig til styreleder.

Med kritikkverdige forhold menes brudd på regelverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer. Dersom en opplever saker knyttet til seksuell trakassering og overgrep skal en følge rutiner fastsatt i NIF sin veileder for denne type saker. Seksuell trakassering og overgrep (idrettsforbundet.no)

1. Overtredelse

Overtredelse av OCT Galaxys etiske retningslinjer vil kunne medføre disiplinære reaksjoner. For medlemmer i organisasjonsledd og tillitsvalgte vil det kunne skje etter anmeldelse i henhold til NIFs lov § 11. For ansatte i OCT Galaxy kan reaksjonen komme enten i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.

2.Etiske veivisere

A.      Etisk veiviser for utøvere

 Alle utøvere har like stor verdi uansett alder, kjønn eller nivå. Vær bevisst hvordan du opptrer overfor andre utøvere. Alle har et ansvar for at andre også trives på trening og konkurranser. 

Viktige punkt å være bevisst på for deg som utøver er:

      Du tar avstand fra alle former for doping og etterlever OCT Galaxys og Antidoping         Norges gjeldende retningslinjer for antidoping og alkohol.

·       Idrettsgleden er det viktigste for deg og andre

·        Delta fordi du synes det er gøy og har lyst, ikke for å glede andre.

·        Vis gode holdninger og respekterer hverandre

·        Vis lojalitet mot klubb og trenere

·        Hjelp hverandre og gjør ditt beste

·        Følg klubbens regler

·        Still opp for hverandre

·        Overhold idrettens regler for fair play.

·        Vær bevisst din rolle som verdibærer, spesielt overfor yngre utøvere

·        Vær ærlig overfor trener og andre utøvere.

·        Bidrar til et godt samhold og stå sammen

·        Still på treninger og konkurranser du har forpliktet deg til.

·        Vis engasjement og gode arbeidsholdninger.

·        Vær stolt av din egen innsats.

·        Ta et objektivt ansvar for miljø og trivsel.

·        Du tar avstand fra alle former for doping og etterlever OCT Galaxys og Antidoping Norges gjeldende retningslinjer for antidoping

·         Vis respekt for klubbdrakta

·         VIS AT MOBBING IKKE ER AKSEPTERT.

B.      Etisk veiviser for trenere

Viktige punkt å være bevisst på for deg som trener er:

Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren

    Gi positive erfaringer med trening og konkurranse

  Vær med  å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap

Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre

Vær et godt forbilde og gå foran som et godt eksempel        

Som trener er du veileder, inspirator og motivator       

Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen         

Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren       

    Vis god sportsånd og respekt for andre   

    Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet   

    Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Skape muligheter for å motivere utøvere til å utvikle sitt individuelle talent,    selvstendighet i treningsarbeidet og mestringsfølelse     

Hold deg faglig oppdatert       

Det er nulltoleranse for seksuell tilnærming eller intim kontakt med utøvere       

Du tar avstand fra alle former for doping og etterlever OCT Galaxys og Antidoping Norges gjeldende retningslinjer for antidoping        

Fordøm usportslig opptreden og nedlatende holdninger        

     

C.      Etisk veiviser for styret.

Styret har ansvar for driften av idrettslaget. Dette innebærer ansvar for beslutninger, organisering, oppfølging av utøvere og trenere, kompetanseutvikling, drift og økonomi. De har et avgjørende ansvar for å tilrettelegge for at idrettsaktivitetene foregår på en etisk og forsvarlig måte. Ledere og ansatte er viktige rollemodeller for utøverne og må være sin rolle bevisst.

Viktige punkt å jobbe etter er:

      Verne om idrettslagets grunnverdier og vær tydelig på idrettens grunnverdier.

      Bidra til et åpent og inkluderende miljø.

      Være bevisst på at de formelle og etiske normer og retningslinjer etterleves.

      Løse tvister og konflikter raskest mulig, og i tråd med lagets og overordnete ledds regler og prosedyrer.

      Administrer laget etter økonomiske holdbare prinsipper.

      Du tar avstand fra alle former for doping og etterlever OCT Galaxys og Antidoping Norges gjeldende retningslinjer for antidoping.

D.      Etisk veiviser for foreldre og foresatte

Foreldre/foresatte er viktige støttespillere for sine barn og viktige ressurser i idretten. Det er flott med mye engasjement, men samtidig viktig å tenke gjennom og være bevisst på hvordan engasjementet påvirker andre.

Viktige punkt på veien er:

      Delta på foreldremøte.

      Barn deltar for å ha det gøy – støtt barna i deres valg.

      Motiver barn til deltagelse, ikke tving dem.

      Barn har behov for voksenkontakt og for å bli sett. Vær der for dem.

      Fortell barna at idretten skjer etter et sett med regler som skal følges.

      Lær barna hvordan de skal takle og løse konflikter.

      Støtt og oppmuntre alle barn – ikke bare dine egne.

      Vær positiv i medgang og motgang. Barn har størst behov for støtte og oppmuntring i motgang.

      Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Ha fokus på og verdsett barnets mestring.

      Ha respekt for barns rettigheter, integritet og menneskeverd. Hvert barn er unikt og fortjener din respekt.

      Ikke snakk negativt om trener og andre utøvere i barnas nærvær

      Opprett dialog med trener eller styret når det er behov for dette

      Bruk nettvett når dere legger ut kommentarer i klubbens sosiale medier

      Respekter dommere og funksjonærers avgjørelser.

      Sørg for at barna har riktig og fornuftig utstyr. Ikke overdriv – unngå unødig kjøpepress.

      Si fra ved mobbing eller trakassering.

      Du tar avstand fra alle former for doping og etterlever OCT Galaxys og Antidoping Norges gjeldende retningslinjer for antidoping.

3. Hva bør et varsel inneholde:

Et varsel bør inneholde en saklig, objektiv og konkret fremstilling av det mulige, kritikkverdige forholdet. Følgende opplysninger bør være med:

 • Hva har skjedd (brudd på lover, regler, brudd på etiske normer eller interne retningslinjer)?

 • Hvor skjedde hendelsen?

 • Når skjedde dette?

 • Hva er omfanget av hendelsen?

 • Finnes det vitner eller dokumentasjon som kan underbygge opplysningene om det mulige, kritikkverdige forholdet?

4. Disse grunnleggende prinsippene skal legges til grunn ved håndtering av et varsel:

 • Alle varsler vil bli tatt alvorlig av OCT Galaxy.

 • Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken.

 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandlingen av saken.

 • Varsler vil motta svar om at varselet er mottatt/registrert innen en 1 uke.

 • OCT Galaxy vil ivareta den personen/de personene som det varsles om (såkalt omvarslet). Personer som anklages for kritikkverdige forhold har, rett til å få innsyn i påstandene mot seg og andre personopplysninger som er samlet og rett til å få uttale seg (kontradiksjon). De har som hovedregel ikke rett til å få vite identiteten til den som har varslet.

 • Den som har varslet og den det er varslet om skal få beskjed når saken er avsluttet.

Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser innen rimelig tid og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. Varsler skal gis mulighet til å legge fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å la seg bistå av en tillitsperson.

Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak skal omvarslet gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt, samt få muligheten til å komme med sin versjon av saken.

Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og omvarslet er gjort kjent med varslingen, skal styreleder gi en tilbakemelding til både varsler og omvarslet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.

De som har behandlet en varslingssak for OCT Galaxy, skal utarbeide en logg hvor det fremgår hvordan den ble behandlet, hvem som deltok i behandlingen, og resultatet av varslings undersøkelsen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte

5.Kontaktpunkt ved varsling

Ved varsling skal en av følgende kontaktes:

Første kontaktpunkt:

Styreleder i OCT Galaxy:

               Epost: leder@octgalaxy.no


Evnt andre kontaktpunkt:·

Leder sportslig utvalg og nestleder: Truls-Jeppe Lund tlf: 986 16 905

               Epost: trulsjeppe@gmail.com

 

Ønsker du å varsle anonymt, kan dette gjøres via link under:

 

https://forms.gle/4g2pVAT7tL4CkSseA